Reglementen, statuten en Governance

Wij zijn er voor onze (toekomstige) huurders. Als maatschappelijke organisatie vinden we het belangrijk dat we op een doeltreffende, doelmatige en transparante manier werken. We staan dan ook volledig achter de Governancecode voor woningcorporaties. 

Governance

De Governancecode woningcorporaties 2020 is in ons werk een belangrijke schakel. De code geeft richting aan hoe wij als woningcorporatie functioneren om onze maatschappelijke opdracht goed te kunnen uitvoeren. Wij volgen deze Governancecode. Meer informatie over de governancecode vindt u op de site van Aedes.

Reglement Raad van Commissarissen

De uitgangspunten van het toezicht zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen Vechtdal Wonen en vormen de basis voor het interne toezicht bij Vechtdal Wonen.

De governance van Vechtdal Wonen vindt zijn verankering in de statuten en heeft de vigerende wet- en regelgeving voor de volkshuisvesting als basis. De Governancecode Woningcorporaties en de integriteitscode van Vechtdal Wonen worden door de bestuurder en de RvC als geheel en elk van de commissarissen individueel onderschreven. Jaarlijks stellen we een governance jaaragenda op. Vechtdal Wonen heeft ook in 2022 voldaan aan de Governancecode.

Belangenverstrengeling

De omstandigheden op de woningmarkt zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. Corporaties worden weer actiever in het middenhuur-segment en de regulering daarvan neemt toe. Ook Vechtdal Wonen is actief in dit segment. Dit roept de vraag op of er een risico op (schijn van) belangenverstrengeling ontstaat indien commissarissen en/of bestuurders woningen in eigendom hebben en deze verhuren aan derden voor rendementsdoeleinden.

Aedes, VTW en Aw zijn in gesprek om de governancecode op dit gebied aan te scherpen en voor de beoordeling van de individuele casussen richtlijnen op te stellen. Wij hebben als Raad van Commissarissen met elkaar hierover gesproken en zullen bovengenoemde richtlijnen nadrukkelijk betrekken in onze afwegingen of sprake is van mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling. Wij vinden het belangrijk om hier transparant mee om te gaan en hierover openbaar verantwoording af te leggen.