Ons Ondernemingsplan

In ons Ondernemingsplan leest u waar we in de periode 2020-2023 op volkshuisvestelijk, maatschappelijk, financieel en organisatorisch vlak willen presteren. Het ondernemingsplan vormt ons strategisch kader en hangt ook samen met andere strategische documenten. Ook helpt het ons om de prestatieafspraken met de gemeenten en de Huurdersorganisatie te maken.

Het ondernemingsplan is geen keurslijf maar een richtinggevend kader: de rode draad van ons presteren, ons kompas. Waar dit mogelijk was, hebben we keuzes vertaald naar doelen en doelstellingen. In de jaarplannen en afdelingsplannen staat de concrete uitvoering.

In de periodieke rapportages en verantwoordings- en sturingsdocumenten verantwoorden we ons over de voortgang van het realiseren van de doelen. Ook stellen we daarin vast waar we eventueel moeten bijsturen. Zo houden we grip op het proces.

Wij helpen veel verschillende doelgroepen, waardoor onze dienstverlening altijd anders is. Er is geen sprake van ‘one size fits all’. Als regionaal opererende woningcorporatie focussen wij ons natuurlijk op de reguliere doelgroep, de ouderen (zorg) en de studenten/ jongeren. Zowel binnen het Vechtdal als in Enschede.